ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ.


ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಪೂಜ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪೂವ೯ಭಾವಿಯಾಗಿ ಚಚೆ೯ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀವಾ೯ದ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತ.

Post Top Ad

Responsive Ads Here