ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾ ಯಾಕೆ?: ಕಡಪಟ್ಟಿ ಸರ್. ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ಬೇಡಾ ಎಂದರು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾ ಯಾಕೆ?: ಕಡಪಟ್ಟಿ ಸರ್. ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ಬೇಡಾ ಎಂದರು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.


Post Top Ad

Responsive Ads Here