ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಿದ್ದು ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿಯವರು ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಿದ್ದು ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿಯವರು ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು.


Post Top Ad

Responsive Ads Here