ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೇಕೆ? - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೇಕೆ?

ಕನಾ೯ಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ "ಕನಾ೯ಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಪಕ್ಷ" ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ "ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಪಕ್ಷ" ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆ?

Post Top Ad

Responsive Ads Here