ಅಖಲ ಕನಾ೯ಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಚಯ್ಯಾ ಎಸ್. ವಸ್ತ್ರದ ಅವರನ್ನು ಉ.ಕ.ಹೋ.ಸ(ರಿ) ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ & ಮಾತ್ರೃಭೂಮಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವ್ರೃಧ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುವಚಿಂತಕ ಶ್ರೀ ರವಿ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಅಖಲ ಕನಾ೯ಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಚಯ್ಯಾ ಎಸ್. ವಸ್ತ್ರದ ಅವರನ್ನು ಉ.ಕ.ಹೋ.ಸ(ರಿ) ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ & ಮಾತ್ರೃಭೂಮಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವ್ರೃಧ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುವಚಿಂತಕ ಶ್ರೀ ರವಿ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತುPost Top Ad

Responsive Ads Here