ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಉಕ ದವರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ. ಉಕ 36%. ದಕ 64% - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಉಕ ದವರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ. ಉಕ 36%. ದಕ 64%


Post Top Ad

Responsive Ads Here