ಕಛೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಟ್ಟು ಕಛೇರಿಗಳು 36 ಅದಾವ್ರಿ. ಆಧ೯ಕ್ಕಧಾ೯ 18 ಕಛೇರಿ ಸರಳ ಇಕಾಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿ - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಕಛೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಟ್ಟು ಕಛೇರಿಗಳು 36 ಅದಾವ್ರಿ. ಆಧ೯ಕ್ಕಧಾ೯ 18 ಕಛೇರಿ ಸರಳ ಇಕಾಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿPost Top Ad

Responsive Ads Here