ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಚಿಂತನ ಸಮಾವೇಶದ ಪೂವ೯ಭಾವಿ ಸಭೆ. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಚಿಂತನ ಸಮಾವೇಶದ ಪೂವ೯ಭಾವಿ ಸಭೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಣ೯ಯಗಳು.
ದಿ: 7-1-18 ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾವೇಶ
ಸ್ಥಳ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಕ೯ಲ್ ಬೀಳಗಿ
ಕಾಯ೯ಕ್ರಮಗಳು:
* ಉಪನ್ಯಾಸ
* ಉಕ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
* ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹ

Post Top Ad

Responsive Ads Here