ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವಣ೯ಸೌಧಕ್ಕೆ ಉಕ ಭಾಗದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೇರಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಬೇಕು. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವಣ೯ಸೌಧಕ್ಕೆ ಉಕ ಭಾಗದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೇರಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಬೇಕು.


Post Top Ad

Responsive Ads Here