ತಾರತಮ್ಯ ಸಮಪ೯ಣೆ: ಕನಾ೯ಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ ಹಾಗೂ UKHS ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಾಯ್.ಕುಳಗೇರಿಯವರಿಗೆ ಉಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿವೃತ್ತ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಮ್. ಜಾಮದಾರವರು ಬರೆದ ತಾರತಮ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಸಮಪ೯ಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ತಾರತಮ್ಯ ಸಮಪ೯ಣೆ: ಕನಾ೯ಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ ಹಾಗೂ UKHS ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಾಯ್.ಕುಳಗೇರಿಯವರಿಗೆ ಉಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿವೃತ್ತ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಮ್. ಜಾಮದಾರವರು ಬರೆದ ತಾರತಮ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಸಮಪ೯ಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

ತಾರತಮ್ಯ ಸಮಪ೯ಣೆ: ಕನಾ೯ಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ ಹಾಗೂ UKHS ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಾಯ್.ಕುಳಗೇರಿಯವರಿಗೆ ಉಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿವೃತ್ತ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಮ್. ಜಾಮದಾರವರು ಬರೆದ ತಾರತಮ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಸಮಪ೯ಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

Post Top Ad

Responsive Ads Here