ಪ್ರತ್ಯೇಕರಾಜ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ(ಅ.19-2017ರ ವರೆಗೆ) ಒಟ್ಟು: 60ಲಕ್ಷ59ಸಾವಿರ506 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರ: 53ಲಕ್ಷ92ಸಾವಿರ900(89%) - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಪ್ರತ್ಯೇಕರಾಜ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ(ಅ.19-2017ರ ವರೆಗೆ) ಒಟ್ಟು: 60ಲಕ್ಷ59ಸಾವಿರ506 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರ: 53ಲಕ್ಷ92ಸಾವಿರ900(89%)

ಪ್ರತ್ಯೇಕರಾಜ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ(ಅ.19-2017ರ ವರೆಗೆ)

ಒಟ್ಟು: 60ಲಕ್ಷ59ಸಾವಿರ506
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರ: 53ಲಕ್ಷ92ಸಾವಿರ900(89%)

Post Top Ad

Responsive Ads Here