ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ (ರಿ) - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ (ರಿ)

Karnataka Map Bidar Gulbarga Bijapur Yadgir Raichur Bagalkot Belgaum Dharwad Gadag Koppal Bellary Haveri Uttar Kannad
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20-04-2016  ರಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪ.ಪೂ.ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು (ಪಂಚಮಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ) ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಚರಂತಿಮಠ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ಥಾನಮಠ ನಿಡಸೋಸಿ ಇವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಗುಂ.ಗಡಾದ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ೧೩ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸುಮಾರು ೬೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ತಾರತಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä C£ÉÃPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÀgÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁV®è. PÉ®ªÀgÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀævÉåÃPÀ gÁdåªÉà DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÉ, E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ºÉÆÃgÁl ªÀiÁr, C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¥ÀævÉåÃPÀvÉUÉ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁr JA§ÄªÀjzÁÝgÉ. ºÁUÉãÉà AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¥ÀævÉåÃPÀ gÁdå ¨ÉÃqÀ JA§ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ fëUÀ¼ÀÆ EzÁÝgÉ. F UÉÆAzÀ®UÀ¼À ªÀÄzsÉå G.PÀ.ºÉÆÃ.¸À. MAzÀÄ ¤tðAiÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÁUÀzÀ 2 PÉÆÃn 60 ®PÀë 8 ¸Á«gÀ 398 d£ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 §ºÀÄd£ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ºÉÆÃgÁlzÀ gÀÆ¥AAgEAμEAiAAÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À°zÉ. F ¤nÖ£À°è °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¸À»AiÉÆA¢UÉ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. CzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀAUÀ滸À®Ä JA§ ªÉ¨ï¸ÉÊl£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. F ªÉ¨ï¸ÉÊl£À ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ GzÀ¥ÀÄr ºÁUÀÆ ªÀĺÁAvÉñÀ GzÀ¥ÀÄr ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÁgÀvÀªÀÄå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ 4£ÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀævÉåÃPÀgÁdåzÀ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÁzÀ ªÀiÁf ¸ÀaªÀgÀÆ ºÁUÀÆ ºÀÄPÉÌÃj ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ²æà GªÉÄñÀPÀwÛAiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀPÀ£ÁðlPÀzÀ PÀÄjvÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ ¤ªÀÈvÀÛ L.J.J¸ï. C¢üPÁj qÁ|| J¸ï.JA. eÁªÀÄzÁgÀ EªÀjUÉ vÀÄA§ÄºÀÈzÀAiÀÄzÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. eÉÆvÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ºÉÆÃgÁl ¸À«ÄwUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ zÁ¤UÀ¼É®èjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

Post Top Ad

Responsive Ads Here